Styrelsen föreslår att Handelsgillet slopar könsbegränsningen genom att ändra § 4 i stadgarna

25.10.2023 kl. 09:23

Styrelsen upprepar att vetorätt inte kan anses vara förenlig med vedertagen föreningspraxis eller värdig en seriös förening som Handelsgillet.

Gällande medlemskapsfrågan liksom alla andra punkter i stadgarna betonas att det vore rimligt att beslut om stadgeändring skulle fattas på ett demokratiskt sätt iakttagande ett starkt minoritetsskydd. I dagsläget omfattar detta redan de flesta paragrafer i våra stadgar: om en majoritet på minst 75 % på två på varandra följande möten, varav det ena bör vara ett ordinarie föreningsmöte så besluter, kan stadgarna ändras.

Styrelsen har också ett flertal gånger redovisat för de starka skäl som finns för att öppna medlemskapet, hänvisas till punkterna 1.1–3.8 nedanför som framlagts som diskussionsunderlag under nämnda föreningsmöten.

Eftersom det ter sig omöjligt att få enhällighetskravet slopat har styrelsen så som det redan informerades om på det extra föreningsmötet 5.10.2023 låtit Patent- och Registerstyrelsen förhandsgranska en ändring av § 4 för att möjliggöra beslut om medlemsfrågan i normal ordning på ett demokratiskt sätt.

En ändring av §1 omfattas av enhällighetskravet medan §4 kan ändras med 75% majoritet på två på varandra följande föreningsmöten.

§ 1 är en allmän paragraf rubricerad ”Namn och bakgrund” i vilken hemort och språk definieras. I § 1 ingår formuleringen ”en förening för svensktalande män”.

Frågor om medlemskap i Handelsgillets stadgar regleras i första hand av § 4 rubricerad ”Föreningens medlemmar”.

Styrelsen föreslår att § 4 ändras så att första meningen i paragrafen skulle lyda ”medlemmar i föreningen kan vara enskilda personer oberoende av kön” i stället för det nuvarande ”medlemmar i föreningen kan vara enskilda manliga personer”. (Följaktligen föreslås även att ordet ’han’ ändras till ’medlemmen’ där det är relevant.)

Detta förslag kommer att framläggas för det ordinarie föreningsmötet (valmötet) den 23.11.2023.

Om styrelsens förslag omfattas skulle en konflikt mellan §§ 4 och 1 uppkomma. Denna konflikt vore dock endast skenbar, vilket har bekräftats också av PRS, eftersom det är §4 som reglerar medlemskapet.

Enhällighetskravet skulle kvarstå, men medlemsfrågan skulle vara löst. Det finns synnerligen starka skäl att ändra §4. Den föreslagna ändringen ses som ett naturligt och viktigt steg för Handelsgillet både i dagsläget och inte minst med tanke på framtiden.

Styrelsens förhoppning är att detta förslag skulle godkännas av föreningen, eftersom behovet att öppna medlemskapet (på tidigare aviserade grunder) redan är stort.


1. Enhällighetsklausulen

1.1. En enda medlem kan förhindra en ändring av stadgarna på vissa punkter. Detta är inte förenligt med föreningars demokratiska syfte. Är det rimligt?
1.2. Trefjärdedels majoritet och två möten betyder ett starkt och lämpligt minoritetsskydd.
Denna regel borde gälla över hela linjen vid en stadgeändring.

2. Medlemsfrågan

2.1. Risken för en ändring av skattemyndigheternas allmännyttighetsbedömning innebär att styrelsen bör driva på en stadgeändring.
2.2. Status quo förhindrar ekonomiska understöd från de flesta stiftelser.
2.3. Nuläget försvårar ingående av samarbete med sponsorer m.fl.
2.4. Status quo avskräcker potentiella nya manliga medlemmar att ansluta sig.
2.5. Status quo försvårar nyrekrytering till styrelse och utskott.
2.6. I nuläget kommer vissa föredragshållare inte till Gillet för Gilleaftnar/frukostsemin.
2.7. Samarbete med viktiga nätverk såsom Hanken förhindras eller försvåras.
2.8. Medlemskapsbegränsningen är i konflikt med ändamålsparagrafen.

3. Framtiden efter stadgeändring

3.1. Ekonomin blir bättre av många orsaker.
3.2. Gillet får allmän goodwill, nya medlemmar.
3.3. Gillet får en ny dynamik, medlemskåren föryngras.
3.4. Förändringen förväntas dock bli odramatisk och förändrar inte verksamheten.
3.5. Det kan vid behov grundas en ny klubb, t.ex. ”Herrgillet” som regelbundet sammanträder.
3.6. Det kan också vid behov grundas en klubb ”Damgillet.”
3.7. Klubbarna besluter också i fortsättningen om sin verksamhet och dess former.
3.8. Gillet stärker sin allmännyttighet, säkerställer en framtid som en relevant aktör,
idkar samarbete med bl.a. högskolor.